Volunteers don't necessarily have the time, they just have the heart.
 
Home | Values Ed. Program |Approaches | Dimensions of Man | Sample Lessons
Activities | Integration | V.E. Articles | Tips for Teachers | Organizations | Profile| Contact Us
 
 
 

GA PANG KALAHATAN AT TIYAK NA KAKAYAHAN

UNANG TAON
Pagkatapos ng unang taon sa mataas na paaralan, naipakikita ng bawat mag-aaral sa Edukasyon sa Pagpahalaga ang mga sumusunod na kakayahan:

I. MAHALAGA AKO

1. Nalilinang ang kamalayan sa kahalagahan ng pagkabukod-tangi ng sarili
 

1.1 Nailalarawan ang kalikasan ng tao bilang isang katangi-tanging nilalang

1.2 Natutukoy ang bukod-tanging kakayahan at katalinuhan ng sarili

1.3 Nakatutugon sa mga pagbabagong intelektuwal sa sarili bilang isang tinedyer

1.4 Natatanggap nang buong puso ang mga pagbabagong nagaganap sa sariling pagkatao

1.5 Nakikilala ang kanyang mga kalakasan at kahinaan

1.6 Napahahalagahan ang pamilya bilang pangunahing impluwensiya sa paghubog ng pagkatao

1.7 Naipamamalas ang mga pagpapahalagang natutuhan sa pamilya

1.8 Nakatutugon nang matiwasay sa mga hamon o suliraning kaugnay ng mga pagbabagong nagaganap sa sarili

1.9 Nasusuri ang makatotohanan at positibong pananaw sa sarili

1.10 Nakapagpapakita ng mga kanais-nais na pagkilos upang malampasan ang kanyang limitasyon sa pagkakamit ng layunin

1.11 Nabubuo ang kamalayan sa tama at mali batay sa pangkalahatang pamantayang moral

1.12 Naipakikita ang pagtitiwala sa sariling kakayahan

1.13 Naipamamalas ang katatagan sa harap ng mga pagsubok sa buhay


II. ANG AKING PAG-UNLAD

2. Napauunlad ang pananaw sa sarili at sa kahalagahan ng paghubog ng buhay tungo sa pagiging mabuting indibidwal.

 

2.1 Nailalarawan ang pananaw sa kaayusang pansarili

2.2 Napananatili ang kaayusang pansarili

2.3 Nakikilala ang nagagawa ng tagubiling pangkaasalan sa pansariling kaganapan

2.4 Napahahalagahan ang katangian at gawi ng isang kagalang-galang na tao

2.5 Naipakikita ang paggalang sa sarili sa pamamagitan ng akmang pananalita, pagkilos at paggawa

2.6 Nahihinuha ang nagagawa ng pagsunod sa batas kaugnay ng pansariling kabutihan

2.7 Naipamamalas ang pagsunod sa mga patakaran

2.8 Naipamamalas ang kawilihan sa gawain hanggang matapos ito

2.9 Nagagamit nang wasto ang panahon at ang mga pagkakataon

2.10 Napapahalagahan ang dignidad ng paggawa

2.11 Nagagamit ang mga pansariling kakayahan (talento at talino)

2.12 Nagpapasya ng wasto sa iba’t ibang gawain

2.13 Nailalahad ang sariling kaalaman at karanasan sa pananaliksik ng katotohanan

2.14 Natutukoy ang wastong pagpapasya batay sa katotohanan ng mga narinig, nabasa, naranasan, at nasaliksik

2.15 Nasusuri ang mga pangyayari sa sariling buhay batay sa kabutihan at sa kahalagahan ng buhay ispiritwal

2.16 Nababago ang sariling saloobin at gawi tungo sa pagharap sa kanyang mga pananagutan


III. ANG AKING PANANAGUTAN

3. Natatanggap ang mga pananagutan nang bukal sa kalooban

 

3.1 Naipaliliwanag na ang tao ay may karapatan at kaukulang pananagutan

3.2 Naisasagawa nang buong katapatan ang pagganap sa mga tungkulin

3.3 Nakapagpapakita ng huwaran sa kalinisang panloob at panlabas sa lahat ng pagkakataon

3.4 Naiiugnay ang kalinisan ng katawan sa kalinisan ng pag-iisip, pananalita at kapaligiran

3.5 Napangangalagaan ang sarili bilang pakikibahagi sa pangangalaga ng Diyos sa kanyang mga nilalang

3.6 Naipamamalas ang pangangalaga sa buhay ispiritwal

3.7 Natutukoy ang (a) kahulugan (b) kabutihan (c) kahalagahan at (d) tamang gamit ng tapang o lakas ng loob

3.8 Naipamamalas ang kagitingan at lakas ng loob sa mga pagkakataong kailangan ito

3.9 Natatanggap nang buong tatag ang mga bunga ng sariling kilos at gawi

3.10 Nakatutugon sa mga gampanin at tungkulin sa wastong paggamit at pangangalaga ng pinagkukunang-yaman

3.11 Napahahalagahan ang sariling gampanin sa pagkakamit ng pagkakaisa

3.12 Nakapagsasagawa ng sariling pamamaraan tungo sa pagpapanatili ng pagkakaisa


IV. ANG AKING TUGON

4. Nakabubuo ng matibay na desisyon at pangako sa sarili sa patuloy na pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang natutuhan

 

4.1 Naibibigay ang kahulogan ng kaisipang lohikal

4.2 Naipakikita ang paraan kung paano nagagamit ang mapanuring kaisipan

4.3 Nabibigyang-halaga ang mabisang komunikasyon sa pag-unlad ng sarili

4.4 Nagagamit ang kakayahang makipagtalastasan sa sarili tungo sa lubusang pag-unawa ng pagkatao

4.5 Nasasaliksik ang sarili sa pagkilala sa Diyos na nagpamalas ng dakilang pag-ibig sa kanyang nilalang

4.6 Naipamamalas ng taos pusong pasasalamat sa Diyos sa mga natatanging biyayang kaloob sa kanya

4.7 Napahahalagahan ang mga magagandang bagay na kaloob ng Diyos sa sarili

4.8 Naipahahayag ang kahulugan ng kapayapaan

4.9 Napaninindigan na ang katatagan ng pag-iisip at damdamin ay nagdudulot ng kapayapaan

4.10 Napaninindigan ang kahalagahan ng katapatan sa pag-iisip, pagsasalita at paggawa

4.11 Naisasabuhay ang katapatan at integridad tungo sa pag-aangat ng dignidad ng tao

4.12 Nagagamit ang pagkamalikhain tungo sa sariling pag-unlad

4.13 Nalulutas ang mga pansariling suliranin sa pamamagitan ng malikhaing paraan

4.14 Naipahahayag ang paniniwala sa kahalagahan ng pagkakaroon ng timbang na kalagayang ekolohikal

4.15 Naipakikita ang pagmamalasakit sa kapaligiran

4.16 Naipamamalas ang mga pagpapahalagang dapat taglayin ng isang entreprenyur

4.17 Nakalalahok sa mga gawaing pangkabuhayan sa abot ng kakayahan upang mapaunlad ang sariling pamumuhay

 
Core/Related Values
Learning Competencies
Grading System
Test and Evaluation
Instructional Objectives
 
   

AKO: BIYAYANG PINAHAHALAGAHAN Edukasyon
sa Pagpapahalaga I

 
   
2005 Copyright © Benjamin Isaac G. Marte and Nonita C. Marte All Rights Reserved.
Web Site Conceptualized and Developed By: HiMEM