A teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on a cold iron."
 
Home | Values Ed. Program |Approaches | Dimensions of Man | Sample Lessons
Activities | Integration | V.E. Articles | Tips for Teachers | Organizations | Profile| Contact Us
 
 
 

GA PANG KALAHATAN AT TIYAK NA KAKAYAHAN

IKAAPAT NA TAON

Pagkatapos ng ika-apat na taon sa mataas na paaralan, naipakikita ng bawat mag-aaral sa Edukasyon sa Pagpapahalaga ang mga sumusunod na kakayahan:

I. Ang Daigdig na Aking Ginagalawan

1. Napahahalagahan ang mga magagandang pagkakataonng inilaan ng daigdig para sa pag-unlad ng kabataan

 


1.1 Nasusuri ang mga pandaigdig na isyu o pangyayari ukol sa kapayapaan at pag-unlad

   

1.1.1 Nailalahad ang mga pangyayaring nagaganap sa kalikasan

1.1.2 Nabibigyang-puna ang mga pandaigdig na pangyayaring lumalabag sa mga karapatan ng tao at katarungang panlipunan

1.1.3 Nasusuri ang mga balakid sa pagkakaisa at pagkakaunawaan ng mga bansa ayon sa epekto nito sa kaunlaran at kapayapaan ng daigdig

 


1.2 Napahahalagahan ang mga makataong mithiin ng maunlad at papaunlad na bansa

   

1.2.1 Naipagkakapuri ang mga taong nagpamalas ng katangi-tanging pagmamahal sa bansa at sa pandaigdig na mithiin

1.2.2 Napaninindigan na ang pangangalaga ng kalikasan ay tungkulin ng taong may malasakit sa daigdig

1.2.3 Nakikilala ang manipestasyon ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ispiritwal

 


1.3 Nabibigyang-puna ang mga bagay-bagay na nagbibigay ng batik sa daigdig

   

1.3.1 Naipahahayag ang pagsang-ayon sa makatarungang gawain at pagtutol sa di kanais-nais o mapang-aliping gawain sa lipunan

1.3.2 Nasusuri ang kahalagahan ng paggalang sa batas ng lahat ng bansa

1.3.3 Natutukoy ang mga impluwensya at bahaging ginagampanan ng mga pandaigdig na institusyon sa paglinang ng disiplina sa sangkataohan

 


1.4 Nasusuri ang kahandaan ng sarili sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad ng daigdig

   

1.4.1 Natataya ang sariling kahandaan upang tumulong sa paglutas ng pandaigdig na suliranin


II. Pagbabago Tungo sa Maunlad na Daigdig

2. Nalilinang ang pagbabalik-loob sa sarili, sa kapwa, sa pamayanan at sa Diyos tungo sa makatao, makakalikasan at maka-Diyos na daigdig

 

2.1 Nasusuri ang kahalagahan ng pagkakaroon ng makatao, makakalikasan at maka-Diyos na daigdig

   

2.1.1 Nakikilala ang kahalagahan ng katapatan o integridad bilang susi ng pagtitiwala, kaayusan at magandang samahan sa daigdig

2.1.2 Napahahalagahan ang yaman ng daigdig sa pamamagitan ng matalino at tamang paggamit ng mga ito

 

2.2 Napaninindigan na ang kapayapaang pandaigdig ay nag-uugat sa panloob ng kapayapaan ng bawat tao

   

2.2.1 Nahihinuha na ang pambansang pagkakaunawaan ay kaugnay ng pagkakaisa at pagtutulungang pandaigdig

2.2.2 Nakalalahok sa mga gawaing nagbubunsod ng unawaang pandaigdig

 

2.3 Naitatalaga ang sarili sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad ng daigdig

   

2.3.1 Natutukoy ang iba’t ibang pamamaraan ng nagpapaunlad sa pagkakapatirang pandaigdig

2.3.2 Napahahalagahan ang mapanagutang paglalathala at pagtatalastasan sa labas ng bansa bilang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mga bansa

 

2.4 Nalilinang ang pang-unawa sa pangangailangan ng kapwa alin mang bansa, relihiyon at lahi siya nagmula

   

2.4.1 Nakikipag-ugnayan sa mga samahang sibika na nag-aangat sa kalagayan ng daigdig

2.4.2 Nakalalahok sa gawaing nakapagpapanatili ng disiplina at moralidad

2.4.3 Nangunguna sa mga gawaing nagtataguyod ng pagkakapatiran

III. Mga Talento Ko, Lilinangin Ko

3. Napauunlad ang talino at kakayahan upang magamit sa kapayapaan at kaunlaran ng daigdig

 

3.1 Nasusuri ang sariling kakayahan at talino na magagamit sa kaunlaran at kapayapaan ng daigdig

3.2 Naipakikita ang taos-pusong paggawa tungo sa kaunlaran ng daigdig

3.3 Nagagamit ang talino at kakayahan sa paglilingkod upang tumulong sa pagpapanatili ng kaunlaran at kapayapaang pandaigdig

3.4 Naisasagawa ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kalinisan bilang tugon sa pananagutang pagyamanin ang buhay

3.5 Naitataguyod ang mga pangangailangang linangin at gamitin ang talino at kakayahan sa pagpapanatili ng kaularan at kapayapaan

3.6 Natatanggap ang pangangailangang paunlarin ag sarili upang mapanatili ang dignidad ng tao tungo sa kaunlaran at kapayapaan ng mundo

3.7 Nababago ang mga saloobin, asal at gawi sa matalinong paggamit ng kakayahan

3.8 Nagpapasimuno ng paggawa ng produktong makatutulong sa pag-aangat ng kabuhayan


IV. Buhay…Ialay sa Mundo

4. Nagagampanan ang mga tungkulin bilang kabataan tungo sa pagkakamit ng kaunlaran at kapayapaang pandaigdig

 

4.1 Nasususri ang bahaging ginagampanan upang makatulong sa paglutas ng suliraning pandaigdig

4.2 Natatangggap ang tungkulin bilang kabataan sa pagkakamit ng kapayapaan

4.3 Nagmumungkahi ng mga malikhaing hakbang upang malutas ang suliraning pandaigdig dulot ng di pagkakaunawaan

   

4.4.1 Natutukoy ang mga hakbang sa pagtatamo ng kaayusan ng buhay ng tao sa daigdig

 


4.5 Naipakikita ang mga kakayahang kakailanganin sa pag-aangat ng dignidad ng tao

4.6 Nakalalahok sa mga gawain o proyektong nagpapanatili ng kapayapaan at kaunlarang pandaigdig

   

4.6.1 Naisasagawa ang mga gawaing makatutulong maunlad at maayos na pamayanang pandaigdig

4.6.2 Nagagamit ang talino, kakayahan at pagpapahalaga tungo sa pagkakamit ng mga gawaing may kinalaman sa kapayapaan at kaunlarang pandaigdig

 
Core/Related Values
Learning Competencies
Grading System
Test and Evaluation
Instructional Objectives
 
   

CE/GMRC For Grade 4
(Revised Edition)

 
   
2005 Copyright © Benjamin Isaac G. Marte and Nonita C. Marte All Rights Reserved.
Web Site Conceptualized and Developed By: HiMEM